How to install XBMC on Apple Tv 2G iOS 5.1.1 / 5.0.1 (XBMC Eden 11)